Oxidační stres se podílí na progresi Parkinsonovy choroby (PD). Nedávné studie potvrdily, že molekulární vodík (H₂) funguje jako vysoce účinný antioxidant v kultivovaných buňkách a na zvířecích modelech. Pití H₂ rozpuštěného ve vodě (H₂-voda) snížilo oxidační stres a zlepšilo projevy Parkinsonovy choroby u modelových zvířat.

V této placebem kontrolované, randomizované, dvojitě zaslepené, paralelně roztříděné klinické pilotní studii autoři hodnotili účinnost H₂-vody u japonských pacientů s PD léčených Levodopou. Účastníci pili 1 000 ml H₂ vody nebo pseudo vody za den po dobu 48 týdnů. Celkové hodnocení stupnice Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) ve skupině s H₂-vodou (n = 9) se zlepšilo (medián,

-1,0; průměr ± standardní odchylka, -5,7 ± 8,4), zatímco skóre UPDRS ve skupině s placebem (n = 8) ) se zhoršilo (medián, 4,5; průměr ± standardní odchylka, 4,1 ± 9,2). I přes minimální počet pacientů a krátké trvání studie byl rozdíl významný (P <0,05). Výsledky ukázaly, že pití H₂-vody bylo bezpečné a dobře snášené, a bylo prokázáno významné zlepšení celkového skóre UPDRS u pacientů ve skupině s H₂-vodou.

Odkaz na celý text

Yoritaka A, Takanashi M, Hirayama M, Nakahara T, Ohta S, Hattori N. Pilot study of H2 therapy in Parkinson’s disease: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Mov Disord.

2013;28:836-9.